HisiPHP Pro(V2.0.17) 更新日志 HisiPHP Pro

hisiphp 2020-1-7 676


完整安装包下载地址:https://www.hisiphp.com/authorize.html

在线升级方法:
1.后台管理界面->系统管理->系统扩展->框架升级,如下图:


更新日志:

新增一键生成CRUD命令(点此查看操作文档

新增一键生成模块或插件命令(点此查看操作文档

新增一键生成控制器文件命令(点此查看操作文档

新增一键生成模型文件命令(点此查看操作文档

新增一键生成逻辑文件命令(点此查看操作文档

新增一键生成服务文件命令(点此查看操作文档

百度编辑器新增135编辑器插件

优化TP生成控制器命令(支持前台和后台控制器生成)

优化TP自带的模型生成命令

优化TP自带的验证器生成命令

优化构建器

优化移动端域名跳转

修复其他已知bug


友情提示:ThinkPHP 5.1.39 LTS 版本已发布,请自行使用 composer update


CRUD演示:


更新文件:

/application/common/behavior/Base.php

/application/command.php

/application/common.php

/extend/hisi/Dir.php

/extend/hisi/Tree.php

/application/system/model/SystemModule.php

/application/system/model/SystemPlugins.php

/application/system/model/SystemMenu.php

/application/system/admin/Admin.php

/application/system/admin/Menu.php

/application/system/admin/Module.php

/application/system/admin/Plugins.php

/application/system/admin/Store.php

/application/system/admin/User.php

/application/system/admin/Role.php

/application/system/command/Build/stubs/module/info.stub

/application/system/command/Build/stubs/module/menu.stub

/application/system/command/Build/stubs/plugins/hook.stub

/application/system/command/Build/stubs/plugins/info.stub

/application/system/command/Build/stubs/plugins/menu.stub

/application/system/command/Crud/stubs/model/checkbox_attr.stub

/application/system/command/Crud/stubs/model/relation_method.stub

/application/system/command/Crud/stubs/model/relation_model.stub

/application/system/command/Crud/stubs/model/timestamp_attr.stub

/application/system/command/Crud/stubs/controller.stub

/application/system/command/Crud/stubs/logic.stub

/application/system/command/Crud/stubs/model.stub

/application/system/command/Crud/stubs/service.stub

/application/system/command/Crud/stubs/validate.stub

/application/system/command/make/stubs/controller_admin.stub

/application/system/command/make/stubs/controller_api.stub

/application/system/command/make/stubs/controller_home.stub

/application/system/command/make/stubs/logic.stub

/application/system/command/make/stubs/model.stub

/application/system/command/make/stubs/service.stub

/application/system/command/make/stubs/validate.stub

/application/system/command/make/Controller.php

/application/system/command/make/Logic.php

/application/system/command/make/Model.php

/application/system/command/make/Service.php

/application/system/command/make/Validate.php

/application/system/command/Build.php

/application/system/command/Crud.php

/application/system/command/Make.php

/application/system/view/menu/form.html

/application/system/view/builder/table.html

/application/system/view/builder/form.html

/application/system/view/builder/form_item.html

/public/static/js/editor/ueditor/ueditor.config.js

/public/static/js/editor/ueditor/plugins/135editor.js

/public/static/js/editor/ueditor/dialogs/135editor/135EditorDialogPage.html

/public/static/system/js/func.js

/public/static/system/js/global.js

/public/static/system/js/xm-select.js

/public/static/system/css/common.min.css


更新SQL:

UPDATE `hisiphp_system_menu` SET `nav` = '1', `icon` = 'hs-icon hs-icon-admin' WHERE `id` = '13';

最后于 2020-1-7 被hisiphp编辑 ,原因:
最新回复 (0)
返回