HisiPHP(V2.0.8) 更新日志 HisiPHP V2

hisiphp 2019-9-9 598

完整安装包下载地址:https://gitee.com/hisi/hisiphp

在线升级方法:
1.后台管理界面->系统->系统扩展->在线升级,如下图:


更新日志:

新增后台跳转外链接口(预防后台暴露)

switch开关新增confirm属性设置

升级TP至5.1.38 LTS

更新composer

修复网站收藏图标无法上传

修复表格翻页后搜索无法重置分页的问题

修复部分场景下应用市场报cloud.lock不存在

修复其他已知BUG


更新文件:

/application/system/view/block/footer.html

/application/system/view/layout.html

/application/system/view/store/index.html

/application/system/view/publics/index.html

/public/static/system/js/global.js

/application/install/home/Error.php

/application/common/behavior/Base.php

/application/common/model/SystemAnnex.php

/application/system/model/SystemPlugins.php

/application/system/model/SystemModule.php

/application/system/model/SystemConfig.php

/application/system/home/Error.php

/application/system/admin/Store.php

/application/system/admin/Plugins.php

/application/system/admin/Module.php

/application/system/admin/System.php

/application/system/admin/Admin.php

/application/common/behavior/Base.php

/application/common.php

/extend/hisi/Cloud.php

/thinkphp/helper.php

/thinkphp/library/think/App.php

/thinkphp/library/think/Collection.php

/thinkphp/library/think/Controller.php

/thinkphp/library/think/Request.php

/thinkphp/library/think/Url.php

/thinkphp/library/think/View.php

/thinkphp/library/think/db/Builder.php

/thinkphp/library/think/db/Connection.php

/thinkphp/library/think/db/Query.php

/thinkphp/library/think/db/builder/Mysql.php

/thinkphp/library/think/db/connector/Mysql.php

/thinkphp/library/think/exception/ValidateException.php

/thinkphp/library/think/log/driver/File.php

/thinkphp/library/think/model/concern/Conversion.php

/thinkphp/library/think/model/relation/BelongsTo.php

/thinkphp/library/think/model/relation/HasMany.php

/thinkphp/library/think/model/relation/HasManyThrough.php

/thinkphp/library/think/model/relation/HasOne.php

/thinkphp/library/think/response/View.php

/thinkphp/library/think/route/Dispatch.php

/thinkphp/library/think/route/dispatch/Module.php

/vendor/composer/installed.json

/vendor/guzzlehttp/psr7/.editorconfig

/vendor/guzzlehttp/psr7/CHANGELOG.md

/vendor/guzzlehttp/psr7/composer.json

/vendor/guzzlehttp/psr7/src/LimitStream.php

/vendor/guzzlehttp/psr7/src/MessageTrait.php

/vendor/guzzlehttp/psr7/src/Request.php

/vendor/guzzlehttp/psr7/src/Response.php

/vendor/guzzlehttp/psr7/src/ServerRequest.php

/vendor/guzzlehttp/psr7/src/Stream.php

/vendor/guzzlehttp/psr7/src/Uri.php

/vendor/guzzlehttp/psr7/src/functions.php

/vendor/ralouphie/getallheaders/.gitignore

/vendor/ralouphie/getallheaders/.travis.yml

/vendor/ralouphie/getallheaders/README.md

/vendor/ralouphie/getallheaders/composer.json

/vendor/ralouphie/getallheaders/phpunit.xml

/vendor/ralouphie/getallheaders/tests/GetAllHeadersTest.php最新回复 (0)
返回