HisiPHP(V2.0.4) 更新日志 HisiPHP V2

hisiphp 2019-7-23 346

完整安装包下载地址:https://gitee.com/hisi/hisiphp

在线升级方法:
1.后台管理界面->系统->系统扩展->在线升级,如下图:


更新日志:

新增上传驱动配置

新增主题安装支持导入SQL

新增列表页筛选样式

修复某些场景下下拉框被隐藏

模块主题参数支持使用模块名搜索

优化通用删除支持错误反馈

优化面包屑导航

优化系统配置缓存

优化模块配置缓存

优化插件配置缓存

升级TP至5.1.36 TLS


更新文件:

/application/common.php

/application/common/controller/Plugins.php

/application/common/model/SystemAnnex.php

/application/system/view/block/footer.html

/application/system/view/layout.html

/application/system/view/plugins/setting.html

/public/static/system/css/style.css

/public/static/system/js/global.js

/public/static/js/editor/umeditor/umeditor.min.js

/application/system/admin/Plugins.php

/application/system/admin/Module.php

/application/system/admin/Admin.php

/application/system/model/SystemConfig.php

/application/system/model/SystemMenu.php

/application/system/model/SystemPlugins.php

/application/system/model/SystemModule.php

/application/system/view/module/theme.html

/application/install/sql/install.sql

/thinkphp/library/think/App.php

/thinkphp/library/think/Log.php

/thinkphp/library/think/Validate.php

/thinkphp/library/think/cache/Driver.php

/thinkphp/library/think/cache/driver/Redis.php

/thinkphp/library/think/db/Connection.php

/thinkphp/library/think/db/Query.php

/thinkphp/library/think/exception/DbException.php

/thinkphp/library/think/facade/Config.php

/thinkphp/library/think/model/concern/Attribute.php

/thinkphp/library/think/model/concern/Conversion.php

/thinkphp/library/think/model/concern/SoftDelete.php

/thinkphp/library/think/model/relation/HasMany.php

/thinkphp/library/think/response/Redirect.php

/vendor/composer/installed.json最新回复 (0)
返回