HisiPHP(V2.0.2) 更新日志 HisiPHP V2

hisiphp 8月前 325


完整安装包下载地址:https://gitee.com/hisi/hisiphp

在线升级方法:
1.后台管理界面->系统->系统扩展->在线升级,如下图:


更新日志:

新增创建模块菜单自动导出

优化通用删除方法

修复安装密码异常

修复多语言错误

修复Dir类

修复ajax请求无法刷新(旧版)

修复百度编辑器图片太大显示异常的问题

修复验证码异常显示,增加图片点击刷新验证码


更新文件:

/application/system/view/block/footer.html

/application/system/view/layout.html

/application/system/admin/Admin.php

/application/system/admin/Menu.php

/application/system/admin/Publics.php

/application/install/home/Error.php

/application/system/view/publics/index.html

/application/system/view/block/menu.html

/application/system/admin/Module.php

/application/system/admin/Module.php

/application/system/admin/Store.php

/application/system/admin/Upgrade.php

/application/system/admin/Language.php

/application/system/model/SystemLanguage.php

/application/system/validate/SystemLanguage.php

/application/system/model/SystemMenu.php

/public/static/js/editor/ueditor/ueditor.all.min.js

/public/static/js/editor/ueditor/ueditor.all.min.js

/application/common.php

/public/static/system/js/global.js

/extend/hisi/Dir.php


最新回复 (0)
返回